Privacybeleid

Privacy
statement

Het Nationaal Bus Museum (NBM) eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers, donateurs en vrijwilligers en zal deze naar vermogen beschermen. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Wij kunnen onze activiteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG).

Verwerkingen

Onze stichting gebruikt persoonsgegevens alleen voor hetgeen waarvoor u ze aan ons ter beschikking hebt gesteld. Deze gegevens bewaren wij in onze administratie niet langer dan noodzakelijk is.
Ons museum verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Het museum gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:
1. Inzagerecht
2. Recht op rectificatie
3. Recht op vergetelheid
4. Recht op beperking van de verwerking
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
6. Recht op bezwaar
Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij:
Nationaal Bus Museum, Produktieweg 13, 9601 MA te Hoogezand of via info@nationaalbusmuseum.nl.
Indien aan uw verzoek kan worden voldaan, dan zullen wij deze zo snel mogelijk uitvoeren. U wordt door ons geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek.

Uw bezoek

In het Nationaal Bus Museum kunnen foto’s en video’s door de organisatie en door derden worden gemaakt. Het actief of passief bezoeken van het NBM houdt tevens in dat u toestemming verleent om deze beelden eventueel te gebruiken voor publicatie, maar niet exclusief, voor ons informatiebulletin Halte 13, onze website en op onze Facebook- en Instagram pagina’s.
Het Nationaal Bus Museum zelf zal zoveel mogelijk zorgen dat in haar publicaties de privacy van haar bezoekers wordt gerespecteerd. Beelden gemaakt door derden kunnen niet door het NBM worden gecontroleerd. Het NBM wijst daarom elke verantwoordelijkheid daarvoor af en verwijst naar de publicerende partij.
Website
Onze website bezit enkele formulieren, waarop u persoonsgegevens dient in te  invullen.
Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde dit Privacy Statement wijzigen. Van eventuele wijzigingen zullen wij u via de website op de hoogte brengen.
Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen of een e-mail te sturen naar bovengenoemde adressen.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw rechten kunt u deze indienen bij de directeur van het museum onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar directeur@nationaalbusmuseum.nl.
De directie van het Nationaal Bus Museum